Horsens kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Teknik, Miljø Plan og By 

Vedr.: Lokalplan 311 centerområde Borgergade, Torvet og Kattesund.

Lejernes LO Horsens afdeling skal fremsende en indsigelse mod Lokalplan 311.
Må vi komme med nogle vigtige punkter som udgør følgende i en kommende lokalplan.
Lejernes LO har læst i lokalplanen, at der nævnes at passager og smutveje vil give mulighed for at opleve noget af det allerældste Horsens. Hvordan skal det kunne lade sig gøre, når husene skal nedrives?

De kulturhistoriske værdier forringes, når bygninger fra 15-1700-tallet forsvinder.

Når gamle bygninger nedrives, forsvinder Horsens historiske byggearkitektur med forskel på husenes højde, der giver et varieret gademiljø.

De fredede og bevaringsværdige byhuse, som er opført fra 1858, hvorfor nedrive disse, det er da med at værne om de sidste rester af de ældste bebyggelser i Kattesund, hvorfor skal man fjerne det ældste Horsens?

Der nævnes at området skal begrønnes. Det fremgår af tegningerne at det ser ud til, at det mest er med noget grønt op ad murerne (hvilken type beplantning er ikke omtalt) dette kan give anledning til fugt og skimmelsvamp i bygningerne.

Efter lokalplanen ser det ud til der er miljø skabene områder, og der er ikke taget hensyn til hvilke træer der plantes. Nogle træer har et stort omfang, så det må give forringede lysforhold for de beboere der skal bo bag træerne. Er det meningen?

I lokalplanen nævnes at Torvekarreen har behov for friarealsforbedringer, der bliver ikke meget friareal i forhold til hvor stor byggeprocenten stiger for hele området.

Trafikken i området vil forøges, hvilket vil påvirke negativt for de nuværende beboere i området, både med hensyn til støj og forurenende partikler.

Parkeringsforhold forringes for området, da de nuværende parkeringspladser nedlægges, der er i forvejen ikke mange offentlige parkeringspladser i midtbyen. Den offentlige bustrafik nedskæres mere og mere, så der kommer flere og flere privatbiler, så det vil ikke hænge sammen.

Parkering for lejerne – hvor skal det ske – på nuværende tidspunkt er der problemer med de forhold og det vil skabe yderligere for hele byens midtpunkt, som i forvejen er stærkt belastet.

Har man i fremtidens byplanlægning tænkt ændringer for trafikforhold f.eks. ensretning af Kattesund?

Er der i byggeplanerne taget højde for at elevatorer skal have størrelse, så der er plads til liggende sygetransport? Det må være et krav i lokalplanen.

Med hensyn til brandfare i baggårde, er der så taget højde for at redningsfolk kan komme til med køretøjer mellem bygningerne?

Hvem har råd, som lejer, til at betale en husleje i det kommende byggeri, hvor der ovenikøbet er tale om en beliggenhed i en baggård.

Lejernes LO skal med baggrund i ovennævnte punkter lade det indgå i det som er fremlagt i det udkast til en kommende lokalplan i området.

Skulle der være yderlige spørgsmål hertil så stiller vi os meget gerne til rådighed inden en godkendelse af den endelig lokalplan.

Lejernes LO Horsens afdeling