DET FÆLLES HUSLEJENÆVN

Hedensted og Juelsminde kommuner

Rådhuset

Niels Espesvej 8

8722 Hedensted

 

 

 

 

Forhandlingsprotokollen for Huslejenævnet i Hedensted kommune

 

 

Vor sag nr. 03.09.00.P28 – Spettrupvej 38, 8722 Hedensted.

 

Lejernes LO havde for lejeren anmodet Huslejenævnet om at tage stilling til det lejedes værdi og tage stilling til, om der skal betales vandafgifter.

 

Ejendommen blev besigtiget den 29. marts 2004. Ved besigtigelsen deltog lejeren Ib Søndergård og ejeren Poul Erik Vandel samt Huslejenævnets medlemmer og sekretær.

 

Der er tale om en mindre landejendom med stuehus, lille stald og tilhørende mark. Lejeren har bl.a. 3 heste på ejendommen. Grunden er på 6000 m2.

 

Ifølge BBR er stuehuset på 63 m2. Det er en rødstensejendom med termovinduer.

 

Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at boligen fra lejerens side var meget misrøgtet. Der var således meget beskidt og tæpperne var ødelagte.

 

Huslejen udgør 3.600 kr. månedligt.

 

På det efterfølgende møde besluttede Huslejenævnet, at man ikke finder det godtgjort, at den aftalte leje væsentligt overstiger det lejedes værdi. Huslejenævnet bestemmer desuden, at lejeren også skal betale for vandafgift i henhold til kontrakten.

 

Afgørelsen er truffet i medfør af boligreguleringslovens § 29 c. Efter denne bestemmelse kan lejen reguleres efter lejelovens § 47. Lejen kan dog ikke overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i kapitel II til IV, og hvor lejen er reguleret efter § 7. Hvis der ikke findes sammenlignelige lejemål, hvor lejen er reguleret efter § 7, eller såfremt lejens størrelse for sammenlignelige lejemål må anses for at være atypisk, kan huslejenævnet i henhold  til §  40 indhente oplysninger om ejendommens driftsudgifter mv. og på grundlag af disse oplysninger ansætte den leje, som ville kunne opkræves, hvis lejen skulle beregnes efter § 7.

 

Huslejenævnet har på grund af  boligens stand haft svært ved at danne sig et skøn over, hvorledes boligen var ved indflytningen. På baggrund af dette og det tilhørende jordstykke og stald, har et flertal i nævnet ikke fundet, at lejen er væsentligt for høj.

 

Under henvisning til lejekontrakten og det forhold, at lejeren hidtil har betalt vandafgift, tolker Huslejenævnet kontrakten således, at der skal betales vandafgift.

 

 

1 medlem udtaler, at der om ikke i andre sager så i denne bør der udarbejdes et skyggebudget, idet det i denne sag kan være svært at fastslå i hvilken stand lejemålet var ved lejers indflytning, men iflg. lejekontrakten var det ikke nyistandsat, hvilket heller ikke kunne konstateres ved besigtigelsen.

Med baggrund i det manglende skyggebudget vil dette nævnsmedlem lægge til grund, at det lejede ikke har en værdi over 1500 kr. pr måned, men udarbejdelse af skyggebudget kan sagtens komme til et lavere resultat.

 

 

Denne afgørelse kan inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev indbringes for boligretten.

 

Sagen er herefter sluttet i huslejenævnet.

 

 

 

HUSLEJENÆVNET,   den  29. april  2004

 

 

   

           Karl Frederik Bitsch

                 Formand